Moola Three

Dành cho cửa hàng nhỏ
vnd 4
triệu /Năm
 • 03 người sử dụng
 • 01 cửa hàng
 • Không giới hạn chức năng
 • Tất cả các nền tảng
 • 01 ngày triển khai (online)

Moola Five

Dành cho doanh nghiệp nhỏ
vnd 5,5
triệu /Năm
 • 05 người sử dụng
 • 01 cửa hàng
 • Không giới hạn chức năng
 • Tất cả các nền tảng
 • 01 ngày triển khai (online)

Moola Plus

Dành cho doanh nghiệp SME
vnd 9
triệu /Năm
 • 12 người sử dụng
 • 01 cửa hàng
 • Không giới hạn chức năng
 • Tất cả các nền tảng
 • 02 ngày triển khai (online)
 • Tư vấn về quy trình chuẩn
PHỔ BIẾN

Moola Professional

Dành cho danh nghiệp SME
vnd 14
triệu /Năm
 • 20 người sử dụng
 • 01 cửa hàng
 • Không giới hạn chức năng
 • Tất cả các nền tảng
 • 02 ngày triển khai (online)
 • Tư vấn về quy trình chuẩn
 • Tư vấn về chuyển đổi số
 • Có nhân viên hỗ trợ riêng
PHỔ BIẾN
Scroll to Top