Điều khoản sử dụng

[English]

“Thank you for selecting Moola app offered by MOOLA. Review these Terms of Use (“”Agreement””) thoroughly. This Agreement is a legal agreement between you and MOOLA. By installing Moola app, you agree to be bound by this Agreement. If you do not agree with the terms and conditions of this Agreement, you are not entitled to use Moola app.
1. Privacy
Moola may collect and use information about your usage of the Moola App, including certain types of information from and about your device. Moola may use this information, as long as it is in a form that does not personally identify you, to measure the use and performance of the Moola App.
2. Limited License
Moola grants you a limited, non-exclusive, non-transferable, revocable license to use Moola App for your personal or commercial purposes. You can use Moola App on devices that you own or control and as permitted by the App Store Terms of Service.
3. Payment.
For Services offered on a payment or subscription basis, the following terms apply, unless MOOLA or its vendor(s) notifies you otherwise in writing. This Agreement also incorporates by reference and includes program ordering and payment terms. Payments will be billed to you by MOOLA and/or its vendor(s) in poundsterling (£), U.S. Dollars, or other currencies which may be made available (plus any and all applicable taxes, including without limitation VAT and GST) as shown in the product ordering and subscription terms, and your account will be debited when you subscribe and provide your payment information.
4. Warranty
Moola disclaims all warranties about the Moola App to the fullest extent permitted by law. To the extent any warranty exists under law that cannot be disclaimed, Moola, not App store, shall be solely responsible for such warranty.
5. Maintenance and Support
Moola does provide minimal maintenance or support for it but not to the extent that any maintenance or support is required by applicable law, Moola, not App store, shall be obligated to furnish any such maintenance or support.
6. Product Claims
Moola, not App store, is responsible for addressing any claims by you relating to the Moola App or use of it, including, but not limited to: (i) any product liability claim; (ii) any claim that the Moola App fails to conform to any applicable legal or regulatory requirement; and (iii) any claim arising under consumer protection or similar legislation. Nothing in this Agreement shall be deemed an admission that you may have such claims.
7. Third Party Intellectual Property Claims
Moola shall not be obligated to indemnify or defend you with respect to any third party claim arising out or relating to the Moola App. To the extent Moola is required to provide indemnification by applicable law, Moola, not App store, shall be solely responsible for the investigation, defense, settlement and discharge of any claim that the Moola App or your use of it infringes any third party intellectual property right.”

[Tiếng Việt]
“Cảm ơn bạn đã chọn ứng dụng Moola do MOOLA cung cấp. Vui lòng rà soát lại các Điều khoản Sử dụng (“”Hợp đồng””) này . Thỏa thuận này là thỏa thuận pháp lý giữa bạn và MOOLA. Bằng cách cài đặt ứng dụng Moola, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, bạn không có quyền sử dụng ứng dụng Moola.
1. Giấy phép có giới hạn
Moola cấp cho bạn một giấy phép hạn chế, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể thu hồi được để sử dụng Moola App cho các mục đích cá nhân hoặc thương mại của bạn. Bạn có thể sử dụng Moola trên các thiết bị mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát và được cho phép theo Điều khoản Dịch vụ của cửa hàng ứng dụng.
2. Bảo mật
Moola có thể thu thập và sử dụng thông tin về cách bạn sử dụng ứng dụng Moola, bao gồm một số loại thông tin nhất định từ về thiết bị của bạn. Moola có thể sử dụng thông tin này, miễn là nó ở dạng không nhận dạng cá nhân bạn, để đo lường việc sử dụng và hiệu suất của ứng dụng Moola.
3. Thanh toán.
Đối với Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở thanh toán hoặc thuê bao, các điều khoản sau đây được áp dụng, trừ khi MOOLA hoặc nhà cung cấp của nó thông báo cho bạn bằng văn bản. Hợp đồng này cũng kết hợp bằng cách tham khảo và bao gồm các chương trình đặt hàng và các điều khoản thanh toán. Khoản thanh toán sẽ được MOOLA và/ hoặc các nhà cung cấp của bạn thanh toán cho MOOLA và/ hoặc các nhà cung cấp của nó bằng đô la Úc, các đô la Mỹ hoặc các đơn vị tiền tệ khác có thể được cung cấp sẵn (cộng với bất kỳ và tất cả các loại thuế áp dụng, bao gồm nhưng không giới hạn VAT và GST) trong điều khoản đặt mua sản phẩm và đăng ký, và tài khoản của bạn sẽ được ghi nợ khi bạn đăng ký và cung cấp thông tin thanh toán.
4. Bảo hành
Moola từ chối mọi bảo đảm về ứng dụng Moola ở mức độ tối đa mà pháp luật cho phép. Trong phạm vi bảo hành theo luật pháp mà không thể từ chối, Moola, chứ không phải cửa hàng ứng dụng, sẽ tự chịu trách nhiệm về việc bảo hành đó.
5. Bảo trì và Hỗ trợ
Moola cung cấp bảo trì tối thiểu hoặc hỗ trợ cho nó, nhưng không đến mức mà bất kỳ sự bảo trì hoặc hỗ trợ nào được yêu cầu theo luật hiện hành, Moola, chứ không phải cửa hàng ứng dụng, sẽ có nghĩa vụ cung cấp bảo trì hoặc hỗ trợ đó.
6. Các yêu cầu về sản phẩm
Moola, chứ không phải cửa hàng ứng dụng, có trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại của bạn liên quan đến ứng dụng Moola hoặc việc sử dụng nó, bao gồm, nhưng không giới hạn ở: (i) bất kỳ yêu cầu bồi thường trách nhiệm pháp lý về sản phẩm; (ii) bất kỳ khiếu nại nào mà ứng dụng Moola không tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định hiện hành; và (iii) bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình bảo vệ người tiêu dùng hoặc pháp luật tương tự. Không có điều khoản nào trong Thỏa thuận này được coi là sự thừa nhận rằng bạn có thể có những yêu cầu như vậy.
7. Yêu cầu về sở hữu trí tuệ của bên thứ ba
Moola sẽ không có nghĩa vụ bồi thường hoặc bảo vệ bạn đối với bất kỳ khiếu nại của bên thứ ba phát sinh hoặc liên quan đến ứng dụng Moola. Trong trường hợp Moola được yêu cầu bồi thường theo luật áp dụng, Moola chứ không phải cửa hàng ứng dụng sẽ tự chịu trách nhiệm về việc điều tra, bảo vệ, giải quyết và giải quyết bất kỳ khiếu nại nào mà ứng dụng Moola hoặc việc bạn sử dụng nó vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của bên thứ ba.”