Tài chính – Kế toán

Thu thập các thông tin kế toán không cần đến việc lưu trữ giấy tờ.